Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Národná cena za dizajn  
back-to-home

Vyhlasovateľ – Slovenské centrum dizajnu (SCD), Jakubovo nám. 12, P. O. Box 131, 814 99 Bratislava je na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľom.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ za účelom realizácie cieľa a predmetu súťaže uvedeného v „Štatúte súťaže“ a „Podmienkach súťaže“. Toto spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (článok 6, ods. 1 písm. e) Nariadenia) v nadväznosti na § 78 Zákona, pre účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami. Osobné údaje získavame priamo od vás alebo tiež od tretích strán (napr. od prihlasovateľov). Vaše osobné údaje spracúvame aj na účel zasielania newslettrov a to len v prípade, že ste vyjadrili súhlas s odberom newslettrov vyznačením príslušného políčka (článok 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia).

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Bežné osobné údaje: osobné údaje uvedené pri registrácii, ako vaše meno, priezvisko, prípadne či ste študent, kategóriu súťaže, vašu prácu a ďalšie údaje, ktoré súvisia so súťažou a fotografie, ktoré nám poskytnete. V prípade, že budete v súťaži odmenení budú vaše osobné údaje zverejnené v súlade s článkom XI Súťažných podmienok pre identifikáciu výhercov a diela. 

Organizátor súťaže môže kvôli transparentnosti a záujmu verejnosti rozhodnúť o zverejnení zoznamu všetkých prihlásených diel po uzávierke súťaže a následne zoznamu postupujúcich z prvého kola hodnotenia. V takom prípade budú vaše osobné údaje zverejnené v súlade s článkom XI Súťažných podmienok pre identifikáciu autorov a diela a budú zverejnené fotografie diela pripojené k prihláške.

SCD zabezpečí zverejnenie a propagáciu výsledkov súťaže – na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov súťaže, výstavou ocenených a vybraných prác, v časopise Designum a e-designum, na webovom sídle SCD a na sociálnych sieťach SCD, v tlačových a elektronických médiách, prostredníctvom krátkych videofilmov, na iných akciách ako semináre, konferencie a výstavy doma i v zahraničí.

V prípade, že sa zúčastníte slávnostného vyhlasovania výsledkov súťaže budú sa vyhotovovať fotografické a video záznamy, ktoré budú zverejnené na webových stránkach SCD, sociálnych sieťach SCD, prípadne ďalších médiách. 

Osobné údaje v súvislosti s odberom newslettra SCD v rozsahu meno, priezvisko, email.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu realizácie súťaže a na účely archivácie uchovávané po dobu 10 rokov od jej skončenia. 

Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní, dokumenty trvalej archívnej hodnoty a pod.).

Osobné údaje v súvislosti s odberom newslettra SCD sú spracúvané po dobu 5 rokov.

SPROSTREDKOVATELIA

Prevádzkovateľ k splneniu daného účelu využíva sprostredkovateľa:
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 57, Kopčany 908 48, IČO: 36 232 513

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení alebo Zákone.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Neuskutočňujme prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 
E-mail: gdpr@scd.sk
Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR
Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, P. O. Box 131, 814 99 Bratislava

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVO NA PRÍSTUP
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

PRÁVO NA OPRAVU
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

PRÁVO NA VYMAZANIE
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

PRÁVO NAMIETAŤ
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. 

PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS
Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinný dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na korešpondenčnú adresu alebo e-mail Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase.Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.