NCD20  
back-to-home

Národná cena za dizajn 2020

Poďme sa pozrieť do budúcnosti, do roku 2022. Predpokladajme, že Slovenské centrum dizajnu bude aj ďalej prezentovať náš aktuálny dizajn v NCD systémom striedania oblastí – v nepárnom roku produktového dizajnu a v párnom komunikačného. V roku 2022 tak budeme znovu organizovať najväčšiu prehliadku komunikačného dizajnu, ktorá predstaví diela vytvorené tento a budúci rok.

Nepochybujem, že na nej nájdeme množstvo projektov, ktoré sa budú venovať kríze spôsobenej pandémiou a tomu, ako sa s ňou „vysporiadali“ nielen dizajnéri a dizajnérky, ale aj organizátori, klienti, verejná správa, učitelia… Aplikácie, ktoré informujú a pomáhajú sledovať situáciu alebo prepájajú ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú, veľa kníh o krízach – sveta, spoločnosti, ľudských vzťahov, reklamy na produkty, ktoré boli doteraz na okraji pozornosti – z oblasti medicíny či hygieny, kampane kultúrnych akcií, ktoré sa presunuli do online prostredia alebo identity nových projektov a inštitúcií, ktoré reagujú na zmenené podmienky, v ktorých žijeme. Za kultúrnych organizátorov dúfam, že v roku 2022 už budeme dobre pripravení na organizačné príkoria, ktoré prinášajú vlny pandémie, lebo úplne obnoviť status quo z roku 2019 už iste nebude možné.

Tento ročník NCD 2020 nám tiež priniesol také isté výzvy ako iným organizátorom, od neistoty financovania cez neustály posun termínov výstavy po zrušenie tradičného večera, na ktorom oslavujeme ocenené diela a ich autorky a autorov. Priniesol nám však aj radosť z množstva a kvality prihlásených projektov! Za túto nádej ďakujem všetkým, ktorí poslali svoje diela do súťaže NCD na jar 2020. Nech už verdikt poroty posunul ich práce ďalej na výstavu alebo tentokrát neboli úspešní, záujem dizajnérov a dizajnérok znamenal v tom období veľmi veľa. Nielen pre nás ako organizátorov, ale pre celú komunitu. Výstava, web i „film“ o oceneniach, ktoré sme pre verejnosť pripravili, predstavia komunikačný dizajn z rokov 2018 a 2019, bohatých na kultúrne udalosti, festivaly, nové knihy, písmarske projekty, reklamu alebo prácu s verejným priestorom. S tímom NCD 2020 sme sa snažili ukázať tento rozmanitý svet komunikačného dizajnu tak, aby zaujal väčšinu divákov.

Ďakujem všetkým členom tímu a autorom vizuálnej identity, filmu, výstavy i webu, kurátorovi a členom poroty aj kolegyniam a kolegom z SCD. Vďaka patrí všetkým partnerom, vrátane našich dlhodobých podporovateľov J&T Banke a spoločnosti Antalis, i zriaďovateľovi SCD Ministerstvu kultúry, ktoré nám navyše poskytlo doteraz neprístupné priestory Hurbanových kasární na výstavu.

Verím, že koniec roka 2020 si budeme pamätať aj ako dobu, kedy sme videli na jednom mieste to najlepšie zo súčasného komunikačného dizajnu.

Mária Rišková
riaditeľka Slovenského centra dizajnu

Prehľad ocenení NCD 2020

HLAVNÉ CENY V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIACH

Vizuálna identita alebo identita značky (brand) je ucelený súbor komunikačných prvkov, napríklad logo, tlačoviny, plagáty, etikety, vizitky, webstránka, digitálne vizuály, reklamné predmety, priestorové prvky a podobne. Sú vytvorené s cieľom jednotnej vizuálnej komunikácie firmy, organizácie, štátu, mesta, obce, produktu, služby, značky, opakujúceho sa podujatia alebo inej dlhodobej činnosti. Funkčná identita by mala nielen zaujať, ale zároveň aj obstáť v čase, aby mohla jej rozpoznateľnosť rásť spolu s obsahom, ktorý reprezentuje.
Ucelená séria výstupov, ako sú napríklad plagáty, brožúry, letáky, citylighty, bilbordy, digitálne vizuály, spoty, animácie alebo iné nosiče a nástroje, vytvorené ako súčasť jednorazovej kampane k produktu, službe, značke, dielu, podujatiu, udalosti alebo inej téme. Môže ísť o informačnú, reklamnú, politickú, environmentálnu alebo vzdelávaciu kampaň, kampaň pre podujatie alebo iné príležitosti. Kampaň má zo svojej podstaty zvyčajne kratšiu dobu použitia, a preto môže aj pružnejšie reagovať na aktuálne trendy.
Komplexný dizajn a typografická úprava kníh, časopisov, novín, učebníc a iných periodických a neperiodických publikácií patriacich do oblasti edičný (editorial) dizajn. V tejto oblasti tvorby nejde zďaleka len o návrh obálky, ale najmä o celkový súlad jednotlivých elementov s obsahom publikácie ‒ typografické riešenie textu, výber a spôsob použitia ilustrácií a fotografií, výber väzby, papiera, materiálov či výrobných techník. Je jednou z najstarších disciplín komunikačného dizajnu. Aj keď je v nej veľa z dizajnérskych rozhodnutí na prvý pohľad neviditeľných, teší sa veľkej popularite a rozmanitosti.
Projekty, ktorých primárnym účelom je vizuálna komunikácia alebo interakcia v digitálnych médiách (počítače, tablety, smartfóny, virtuálna realita a pod.). Realizácie so statickými, pohybovými či zvukovými prvkami, ako dizajn webových stránok, aplikácií, hier, dizajn užívateľských rozhraní a užívateľských zážitkov (UI a UX), interaktívne vizualizácie, inštalácie alebo nástroje, e-knihy a ďalšie digitálne výstupy. Digitálne médiá sú všadeprítomné a bez dobrého komunikačného dizajnu by boli zrozumiteľné len malej skupine ľudí.
Diela, ktoré v sebe spájajú animované, obrazové, typografické, pohybové a/alebo zvukové prvky a ich účelom je prezentácia či propagácia informácie, služby, diela alebo produktu. Do tejto kategórie patria napríklad animované infografiky, titulkové sekvencie, videoklipy alebo iné projekty z oblasti pohybového (motion) dizajnu. Dynamický obraz dokáže na rozdiel od statického odovzdať väčšie množstvo informácií a emócií v krátkom čase. Oblasť plná prekvapení aj klišé. 
Komunikačné projekty, ktoré sú svojou formou a návrhom prepojené s konkrétnym trojrozmerným priestorom alebo je ich úlohou navigovať, zaujať alebo vzdelávať používateľa v určitom priestore. Môže ísť napríklad o vonkajšie označenie budov, navigačný systém v interiéri alebo exteriéri, výstavný dizajn či iný komunikačný dizajn v architektúre, verejnom priestore alebo krajine. Komplexná oblasť, ktorá kombináciou plošných a priestorových prvkov vytvára nové prostredia s cieľom priniesť návštevníkovi, či užívateľovi informáciu aj celostný zážitok z priestoru.
Autorská tvorba písma – navrhovanie a tvorba nových alebo digitalizácia existujúcich písiem, písmových rodín alebo súborov piktogramov, autorský lettering alebo kaligrafia na rôznorodých nosičoch. Aj keď je písmo základným stavebným prvkom takmer každého komunikačného dizajnu, zostáva jeho tvorba jednou z najneviditeľnejších disciplín, ktorá je vyhradená pre tých najtrpezlivejších dizajnérov a dizajnérky. 
Kategória zameraná na vizuálne, komunikačné a technické spracovanie materiálu slúžiaceho na zabalenie a ochranu konkrétneho produktu alebo grafické a funkčné spracovanie iných trojrozmerných objektov, pri ktorých je dôležitá ich komunikačná a informačná úloha. Obalový dizajn je produkčne náročná oblasť s rozmanitými výzvami. Estetické, ekonomické, ergonomické, ekologické aj logistické požiadavky je potrebné zladiť do konsenzuálneho celku, čo môže prispieť k úspechu finálneho predmetu dennej (s)potreby.
Samostatné plagáty alebo iné vizuály v ľubovoľných formátoch, ktoré nie sú súčasťou širšej komunikačnej série (kampane) alebo iného celku. Účelom môže byť komunikácia udalosti, produktu, či myšlienky, ale zároveň môžu mať aj presahy do voľnejšieho výtvarného diela. Plagát je už klasickým médiom komunikačného dizajnu. Aj keď by sa mohlo zdať, že sa stáva pri iných médiách už archaickým nosičom, stále je obľúbeným komunikačným prostriedkom.
Návrhy alebo realizácie, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam v ostatných oblastiach, ako sú autorské a experimentálne projekty alebo výskum a vývoj v oblasti komunikačného dizajnu. Môže ísť aj o prototypy, koncept dizajn, art dizajn, self-publishing, nepublikované alebo nerealizované projekty s potenciálom širších presahov. Dôležitá je vôľa pozrieť sa na problém inou optikou alebo ísť do rizika tvorby bez konkrétneho objednávateľa.
Semestrálne, bakalárske alebo magisterské projekty študentov a študentiek vysokých škôl z odborov komunikačný dizajn, grafický dizajn, multimédiá a podobne. Projekty sú zo všetkých oblastí komunikačného dizajnu a vznikali pod vedením pedagógov. Kategória je určená pre študentov zo slovenských aj zahraničných vysokých škôl, a takisto aj pre zahraničných študentov študujúcich na Slovensku. Sloboda, ktorú prináša školské prostredie bez bežných tlakov klientskeho prostredia je príležitosťou na jedinečné pohľady na nové aj staré témy.

CENY PRE OSOBNOSTI DIZAJNU

Etablované osobnosti alebo kolektívy pôsobiace v oblasti komunikačného dizajnu, ktorých práca v predchádzajúcich dvoch rokoch bola charakteristická vysokou úrovňou kvality, konzistentnosti a originality.
Nové osobnosti alebo kolektívy na scéne pôsobiace v oblasti komunikačného dizajnu, ktorých práca v predchádzajúcich dvoch rokoch bola charakteristická vysokou úrovňou kvality, konzistentnosti a originality.
Osobnosti alebo kolektívy pôsobiace v oblasti komunikačného dizajnu, ktoré mali alebo majú dlhodobý, výrazný a nezmazateľný vplyv na vizuálnu a kultúrnu úroveň slovenského dizajnu. Cena je udeľovaná v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
Osobnosti a firmy tvoriace alebo používajúce dlhodobo komunikačný dizajn v nadštandardnej miere a kvalite s dôrazom na jeho hospodársky prínos. Cena je udeľovaná v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

ŠPECIÁLNE UZNANIA

Projekty, v ktorých prepojenie ilustrácie a dizajnu prináša nadštandardnú kvalitu v remeselnom aj koncepčnom ohľade. Špeciálne uznanie je udeľované v spolupráci s Asociáciou ilustrátorov (ASIL).
Projekty, ktoré vo svojich východiskách zohľadňujú v nadštandardnej miere environmentálne aspekty alebo otvárajú vo svojej oblasti nové (prípadne inovujú klasické) spôsoby, ako sa s nimi vysporiadať.
Projekty, ktoré vo svojich východiskách zohľadňujú v nadštandardnej miere spoločenské otázky alebo otvárajú vo svojej oblasti nové (prípadne inovujú klasické) spôsoby, ako na ne reflektovať.
Projekty, ktoré zaujmú nadštandardne inovatívnym prístupom k riešeniu zadania vo svojej oblasti alebo prinesú nečakané nové pohľady na tradičné problémy.

Porota

Boris Meluš je grafický dizajnér. Vyštudoval pražskú UMPRUM (2009), počas štúdia absolvoval stáže na v Bratislave a na KABK v Haagu. Venuje sa najmä dizajnu kníh, výstav, užívateľských rozhraní a komunikácii kultúrnych udalostí. V roku 2016 získal Národnú cenu za komunikačný dizajn za edíciu kníh Rudolfa Slobodu. Veľkú časť zo svojho času venuje práci v Nadácii Cvernovka a jej hlavnému projektu – kultúrnemu a kreatívnemu centru Nová Cvernovka v Bratislave, ale na dizajn nezanevrel a pri zaujímavých projektoch sa mu k nemu darí občas vrátiť.
Pôsobí ako grafický dizajnér, publicista, kurátor, pedagóg. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Krakowe (Poľsko). V rokoch 2001 – 2002 získal Fullbrightovo štipendium na Cooper-Hewitt National Design Museum v New Yorku. Je spoluzakladateľom poľského dizajnérskeho časopisu „2+3D“, v ktorom pôsobil ako zástupca šéfredaktora v rokoch 2001 – 2016. Je tiež autorom rôznych článkov a kníh zameraných na grafický dizajn. V súčasnosti pôsobí ako docent na Vysokej škole výtvarných umení v Katowiciach. Vyučuje na mnohých univerzitách v Poľsku a v zahraničí, medzi inými aj na Rhode Island School of Design v Providence v USA.
V roku 2007 založila spoločne s Pauline Kerleroux štúdio pauline & adela. Pracuje najmä pre kultúrnu sféru a zameriava sa predovšetkým na grafickú úpravu kníh a katalógov. Na Slovensku spolupracuje napríklad s Annou Daučíkovou, Denisou Lehockou, Borisom Ondreičkom alebo Petrou Feriancovou. Za svoje diela získala množstvo ocenení v súťaži Najkrajšie české knihy. V súťažiach Najkrajšie knihy sveta a Najkrajšie knihy Švajčiarska získala v roku 2011 zlatú medailu za knihu Atlas transformace. adela-pauline.net
Vyštudoval grafický dizajn na VŠVU. Pred štúdiom na VŠ pracoval 2 roky v milánskom dizajnérskom štúdiu DPG PUBBLICITA. V roku 2000 bol jedným zo zakladateľov reklamnej agentúry MIŠKOV-ULIČNÝ-WEBER, neskôr MUW SAATCHI & SAATCHI, kde pôsobil ako kreatívny riaditeľ viac ako 12 rokov. Od roku 2012 je CEO spoločnosti. Je stále aktívny pri tvorbe kreatívnych konceptov aj grafického dizajnu, najmä korporátneho, a pri tvorbe loga. Ako dizajnér získal štyrikrát čestné uznanie v NCD. V roku 2005 mu ADC udelilo ocenenie FILIP/kreatívna osobnosť roka a je držiteľom viac ako 40-tich ocenení v národných aj medzinárodných kreatívnych súťažiach.
Od roku 2006 pôsobí v Múzeu úžitkového umenia vo Viedni (MAK Viedeň). Ako kurátorka digitálnej kultúry sa významne spolupodieľa na koncepcii Vienna Bienalle. Je kurátorkou výstav a programov v oblastiach umenie, architektúra, dizajn a technológie, napr. “UNCANNY VALUES. Umelá inteligencia a ty” a reinštalácie MAK DESIGN LAB v kontexte VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019. Je jednou z kurátorov medzinárodnej putovnej výstavy „Hello, Robot. Design between Human and Machine“ (spolupráca s Vitra Desing Museum, MAK a Design Museum Gent). V roku 2019 bola kurátorkou oficiálneho príspevku Rakúska do XXII. Triennale di Milano (dizajnérsky tím: EOOS), ktorý získal dve ocenenia. Bola nominovaná za kurátorku rakúskeho príspevku do London Design Biennale 2021 (dizajnérsky tím: Process Studio). viennabiennale.org uncannyvalues.org mak.at/en/makdesignlab